OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ internetového portálu


Prevádzka:
Fashion plus, s.r.o.
Hálkova 1, 830 08 Bratislava

Sídlo:

Fashion plus, s.r.o. IČO: 50290142      
Veľká Lúč 12 IČ DPH: SK2120257183      
930 03 Lúč na Ostrove DIČ: 21220257183

 

Kontakt

mail: objednavky@bersy.sk
mobil: +421 907 413 526

Zodpovedná osoba:
Mgr. Bernadeta Csicsaiová

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje nasledovné obchodné podmienky pre dodávku tovaru predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predavajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany zaväzné. Predavajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok.

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Objednávateľ môže objednávať tovar e-mailom alebo vyplnením objednávky cez internet. Objednávka musí obsahovať meno, priezvisko a adresu príjemcu a fakturačné údaje objednávateľa - meno, priezvisko a adresa. Objednávka sa stáva záväznou až po jej potvrdení zo strany dodávateľa.

 

NEPREBRATIE TOVARU

V prípade, že kupujúci z akýchkoľvek dôvodov zásielku neprevezme, je takéto konanie považované za porušenie kúpnopredajného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim, za čo si vyhradzujeme právo žiadať úhradu výdavkov spojených s vybavovaním objednávky, ako aj prípadné súdne a exekučné poplatky. Ak kupujúci má o tovar naďalej záujem, je možné opätovné zaslanie, ale len v prípade, že kupujúci súhlasí s uhradením poštových nákladov za predošlú vrátenú zásielku. Ak kupujúci nejaví o tovar záujem, budú mu vyčíslené, všetky náklady spojené s vybavovaním a odoslaním objednávky. Ak tieto kupujúci odmietne uhradiť, predávajúci bude úhradu vymáhať súdnou cestou.

 
SPÔSOB DORUČENIA A DOBA DODANIA

Platba musí byť zrealizovaná v hotovosti pri prevzatí tovaru, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Od potvrdenia objednávky - odoslania objednaného tovaru - má zákazník 7 pracovných dní na  prevzatie zásielky.

 DOBIERKA je možná prostredníctvom SLOVENSKEJ POŠTY  - Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedenú v objednávke až pri doručení zásielky.


Ceny poštovného:

SLOVENSKO

- objednávka - dobierka nad 79,- EUR – ZADARMO

- objednávka - dobierka do 79,- EUR  – 3,90 EUR Kuriér

 ČESKO

- objednávka - dobierka nad 160,- EUR – ZADARMO

- objednávka - dobierka do 160,- EUR  – 5,90 EUR Kuriér

Priemerná doba expedície tovaru, ktorý je skladom sa pohybuje do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky systémom. V momente odoslania zásielky bude zákazníkovi odoslané ešte jedno potvrdenie - o odoslaní zásielky. Od tohto momentu začína už spomenutých 7 pracovných dní na prevzatie zásielky.


CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Sme platcom DPH. Ceny tovaru uvedené v e-shope sú konečné.
Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra je pripojená ku každej zásielke a slúži zároveň ako dodací a záručný list. Kupujúci uhrádza objednaný tovar dobierkou . Objednávky  presahujúce sumu 200 eur si Predávajúcí pre vznik kúpnej zmluvy vyhradzuje právo na uhradenie celej finančnej čiastky tovaru Kupujúcim na účet Predávajúceho vopred.


ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade ak Kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena. V tomto prípade budeme okamžite informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho riešenia objednávky.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote ŽIADOSŤ o odstúpenie od zmluvy e-mailom, s číslom daňového dokladu /faktúry/ a číslom bankového účtu Kupujúceho.

Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu. Pre vrátenie tovaru musia byť dodržané nasledovné podmienky:

- Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na adresu uvedenú v sekcii KONTAKTY.

- Tovar musí byť v pôvodnom obale s pôvodnou etiketou (vysačkou).

- Tovar musí byť nepoškodený.

- Tovar nesmie byť nosený a smie byť vyskúšaný výhradne na spodnú bielizeň.

- Tovar musí byť kompletný.

- Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe.

Tovar nezasielajte na dobierku! V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu.

Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je  bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k Predávajúcemu. Je povinnosťou Kupujúceho tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu. Doporučujeme poistiť zásielku.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní nepoškodeného a nenoseného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy.

 

STORNO OBJEDNÁVKY 

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
Kupujúci môže svoju objednávku stornovať najneskôr do 4 hodín od uskutočnenia objednávky e-mailom na adresu objednavky@bersy.sk v predmete emailu musí byť uvedené slovo STORNO a číslo objednávky. Pokiaľ kupujúci už za objednaný tovar zaplatil a objednávku v čase do 4 hodín riadne stornoval, bude mu zaplatená kúpna cena vrátená - odoslaná do 30 pracovných dní späť, a to poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom (podľa priania zákazníka). Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku neskôr, ako v hore uvedenej lehote bude predávajúci akceptovať takéto storno iba po dohode s kupujúcim a k akceptácii sa dopredu nezaväzuje.

 

KONTROLA DODANÉHO TOVARU

Kupujúci je povinný pri preberaní zásielky skontrolovať stav zásielky (porušenie obalu, neporušenie pásky) a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.
Neúplnú, alebo poškodenú zásielku je nutné bezodkladne oznámiť Predávajucému, spísať s poštárom protokol o škode a tento do 12 hodín odoslať emailom Predávajucemu. Ak je prevzatie zásielky Kupujúcim od dopravcu potvrdené podpisom v dokladoch dopravcu, na dodatočné reklamácie neúplnosti, alebo poškodenie zásielky nemá Kupujúci nárok.

 

REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Záruka začína bežať dňom prevzatia výrobku Kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, rovnako ako v kamennom obchode. Za vadu tovaru nemožno považovať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu. Pri praní a čistení bielizne rešpektujte pracie symboly uvedené výrobcom na etikete (vysačke). Tovar poškodený pri preprave v prípade vrátenia tovaru v dôsledku nevhodného obalu nemožno vymeniť, alebo za takýto tovar žiadať vrátenie peňazí. Za prípadnú stratu poštou nenesieme zodpovednosť. Záruka vrátenia peňazí a výmeny tovaru platí len pre tovar spĺňajúce podmienky uvedené vyššie v bode "ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY"!


Reklamovaný tovar sa zasiela prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu: Fashion plus s.r.o. Veľká Lúč 12, 930 03 Lúč na Ostrove. V prípade zakúpenia a doručenia nechceného tovaru chybou Kupujúceho, platí náklady na dopravu naspäť k Predávajúcemu Kupujúci. Tovar sa nesmie poslať naspäť Predávajúcemu dobierkou! Výrobok sa prijíma výlučne v originálnom obale od výrobcu a musí spĺňať podmienky v bode "ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY". Vždy je potrebné pripojiť sprievodný list s popisom chyby, kópiu faktúry a nesmie sa nezabudnúť na kontakt na Kupujúceho. Každá reklamácia sa vybavuje bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní a o jej priebehu sa Kupujúci informuje.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje zadávané Kupujúcim pri objednávke tovaru považuje Predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím osobám a ani iným subjektom výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk alebo doručenie tovaru. Kupujúci dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o Kupujúcom a jeho nákupoch budú Predávajúcim zhromažďované a používané.

Tabulka velikostí